تقدیر نامه مرکز رشد فناوری جهرم به علت ایجاد وب سایت اطلاع رسانی

 تقدیر نامه مرکز رشد فناوری جهرم به علت ایجاد وب سایت اطلاع رسانی

شرکت در نمایشگاه فرهنگ عمومی و حمایت از کار و تولید ملی

شرکت در نمایشگاه فرهنگ عمومی و حمایت از کار و تولید ملی

اتوماسیون و وب سایت مدارس سمپاد

اتوماسیون و وب سایت مدارس سمپاد

برگزیده شدن سایت شهرداری جهرم در چهارمین جشنواره وب ایران در سال 1390 بخش پرتالهای شهری

 برگزیده شدن سایت شهرداری جهرم در چهارمین جشنواره وب ایران در سال 1390 بخش پرتالهای شهری

وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی خنج

 وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی خنج

تقدیر نامه فرمانداری جهرم

 تقدیر نامه فرمانداری جهرم

تقدیر و تشکر شورای اسلامی جهرم

 تقدیر و تشکر شورای اسلامی جهرم