پرتالهای سازمانی و دانشگاهی

پرتالهای سازمانی و دانشگاهی

تولید نرم افزار های یسفارشی و خاص جهت سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی بوده است. با تولید سیستم مدیریت محتوای پارسیس ، سیاست جدیدی را در زمینه فعالیت خود ایجاد کرد. ایجاد سایت ویژه دانشگاهها و مراکز آموزشی و سایت ویژه شهرداریها و شورا های اسلامی و همچنین ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی گامی موثر در جهت الکترونیکی نمودن فعالیتهای سازمانها برداشته است .

ارسال نظر